Xia Yi Ge Tian Liang Lyrics Pinyin 下一个天亮 And English Translation By 颜人中 Yan Ren Zhong

颜人中 Yan Ren Zhong -下一个天亮 Xia Yi Ge Tian Liang Lyrics Pinyin And English Translation

用起伏的背影挡住哭泣的心

yong qi fu de bei ying dang zhu ku qi de xin

Blocking the crying heart with the undulating back

有些故事不必说给每个人听

you xie gu shi bu bi shuo gei mei ge ren ting

Some stories don’t have to be told to everyone

许多眼睛看的太浅太近

xu duo yan jing kan de tai qian tai jin

Many eyes look too shallow and too close

错过我没被看见那个自己

cuo guo wo mei bei kan jian na ge zi ji

Missing the self I didn’t see

用简单的言语解开超载的心

yong jian dan de yan yu jie kai chao zai de xin

Unlocking an overloaded heart with simple words

有些情绪是该说给懂的人听

you xie qing xu shi gai shuo gei dong de ren ting

Some emotions should be told to those who understand

你的热泪比我激动怜惜

ni de re lei bi wo ji dong lian xi

Your hot tears are more exciting than my pity

我发誓要更努力更有勇气

wo fa shi yao geng nu li geng you yong qi

I vow to work harder and have more courage

等下一个天亮

deng xia yi ge tian liang

Waiting for the next dawn

去上次牵手赏花那里散步好吗

qu shang ci qian shou shang hua na li san bu hao ma

Can we go for a walk where we held hands last time and enjoyed the flowers?

有些积雪会自己融化

you xie ji xue hui zi ji rong hua

Some snow will melt on its own

你的肩膀是我豁达的天堂

ni de jian bang shi wo huo da de tian tang

Your shoulder is my heaven of openness

等下一个天亮

deng xia yi ge tian liang

Wait for the next dawn

把偷拍我看海的照片送我好吗

ba tou pai wo kan hai de zhao pian song wo hao ma

Can you send me the picture you took of me looking at the sea?

我喜欢我飞舞的头发

wo xi huan wo fei wu de tou fa

I like the way my hair flutters

和飘着雨还是眺望的眼光

he piao zhe yu hai shi tiao wang de yan guang

and the way I look at the sea even though it’s raining

用简单的言语解开超载的心

yong jian dan de yan yu jie kai chao zai de xin

Simple words to unlock the overloaded heart

有些情绪是该说给懂的人听

you xie qing xu shi gai shuo gei dong de ren ting

Some emotions should be said to those who understand

你的热泪比我激动怜惜

ni de re lei bi wo ji dong lian xi

Your hot tears are more exciting than my pity

我发誓要更努力更有勇气

wo fa shi yao geng nu li geng you yong qi

I vow to work harder and have more courage

等下一个天亮

deng xia yi ge tian liang

Waiting for the next dawn

去上次牵手赏花那里散步好吗

qu shang ci qian shou shang hua na li san bu hao ma

Can we go for a walk where we held hands last time and enjoyed the flowers?

有些积雪会自己融化

you xie ji xue hui zi ji rong hua

Some snow will melt on its own

你的肩膀是我豁达的天堂

ni de jian bang shi wo huo da de tian tang

Your shoulder is my heaven of openness

等下一个天亮

deng xia yi ge tian liang

Wait for the next dawn

把偷拍我看海的照片送我好吗

ba tou pai wo kan hai de zhao pian song wo hao ma

Can you send me the picture you took of me looking at the sea?

我喜欢我飞舞的头发

wo xi huan wo fei wu de tou fa

I like the way my hair flutters

和飘着雨还是眺望的眼光

he piao zhe yu hai shi tiao wang de yan guang

and the way I look at the sea even though it’s raining

时间可以磨去我的棱角

shi jian ke yi mo qu wo de leng jiao

Time can wear away my edges

有些坚持却永远磨不掉

you xie jian chi que yong yuan mo bu diao

Some persistence can never be worn away

请容许我小小的骄傲

qing rong xu wo xiao xiao de jiao ao

Please allow me to be a little proud

因为有你这样的依靠

yin wei you ni zhe yang de yi kao

For having you to lean on

等下一个天亮

deng xia yi ge tian liang

Wait for the next dawn

去上次牵手赏花那里散步好吗

qu shang ci qian shou shang hua na li san bu hao ma

Let’s go for a walk where we last held hands and enjoyed flowers

有些积雪会自己融化

you xie ji xue hui zi ji rong hua

Some snow will melt on its own

你的肩膀是我豁达的天堂

ni de jian bang shi wo huo da de tian tang

Your shoulder is my heaven of openness

等下一个天亮

deng xia yi ge tian liang

Wait for the next dawn

把偷拍我看海的照片送我好吗

ba tou pai wo kan hai de zhao pian song wo hao ma

Can you send me the picture you took of me looking at the sea?

我喜欢我飞舞的头发

wo xi huan wo fei wu de tou fa

I like the way my hair flutters

和飘着雨还是眺望的眼光

he piao zhe yu hai shi tiao wang de yan guang

and the way I look at the sea even though it’s raining

%d bloggers like this: